بخش دولتی باید با طرح های تشویقی بتواند متخصصین رادیلوژی را جذب کند

photo363424830075285066