پیام دکتر شکوهی در کنگره رادیولوژی

photo363424830075284278